ENGLISH VERSION BELOW!

§1 ORGANIZATOR

1. Konkurs polskiej piosenki dla cudzoziemców „You can sing it! Dasz radę to zaśpiewać”, zwany dalej Konkursem organizowany jest przez Stowarzyszenie „Dom Wschodni – Domus Orientalis”, zwanego dalej Organizatorem.

2. Wszelkich informacji na temat Konkursu udziela Biuro Stowarzyszenia w Łodzi, ul. Więckowskiego 13/12B, adres e-mail: kontakt@domwschodni.pl.

§2 UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być cudzoziemcy (osoby nieposiadające polskiego obywatelstwa) przebywający legalnie w Polsce podczas trwania Konkursu, którzy ukończyli 16 rok życia.

2. Osoby niepełnoletnie przed przystąpieniem do Konkursu muszą okazać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

3. W Konkursie biorą udział tylko i wyłącznie soliści i solistki. Konkurs nie dotyczy występów zespołów wokalnych i muzycznych.

4. Podczas wszystkich wydarzeń związanych z Konkursem uczestnicy winni posiadać dokument potwierdzający ich tożsamość. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w Konkursie w towarzystwie przynajmniej jednego z rodziców lub osoby przez niego wskazanej.

§3 WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie do dnia 21 czerwca 2019 r. rejestracji uczestnika konkursu przez elektroniczny formularz zamieszczony na stronie internetowej www.youcansingit.pl oraz spełnienie wymogów formalnych, o których mowa w przedmiotowym Regulaminie.

2. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją warunków przedmiotowego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

§4 PRZEBIEG KONKURSU

1. Konkurs odbywa się trójstopniowo: eliminacje, przygotowanie koncertu finałowego i koncert finałowy.

2. ETAP I – ELIMINACJE

1) Warunkiem przystąpienia do eliminacji jest przesłanie formularza zgłoszeniowego według zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

2) Zarejestrowani uczestnicy zobowiązani są przejść przesłuchanie w dniu 22 czerwca (organizator poinformuje o godzinie przesłuchania).

3) Podczas przesłuchania uczestnik wykonuje jedną piosenkę w języku polskim i jedną we własnym lub dowolnym języku.

4) Wyniki eliminacji ogłoszone zostaną 23 czerwca 2019 roku oraz zamieszczone na stronie internetowej www.youcansingit.pl.

3. ETAP II – PRZYGOTOWANIE KONCERTU FINAŁOWEGO

1) Finaliści Konkursu otrzymają od Organizatora pomoc potrzebną do przygotowania finałowego występu w zakresie:

a). pracy nad tekstem, jego dokładnym zrozumieniem i poprawnym wykonaniem z lektorem języka polskiego,

b). pracy nad aranżacją utworu (emisja głosu, choreografia) z profesjonalnym muzykiem,

c). opracowania akompaniamentu finałowego występu z zawodowymi lub amatorskimi muzykami.

2). Utwór prezentowany na koncercie finałowym nie musi być tym samym utworem, który został zaprezentowany podczas eliminacji. Dobór repertuaru na koncert finałowy dokonany zostanie na podstawie ustaleń uczestników oraz towarzyszących im opiekunów artystycznych.

3). Praca nad finałowym występem będzie dokumentowana fotograficznie i filmowana. Opracowane w ten sposób materiały zamieszczane będą po każdorazowym uzyskaniu zgody Finalistów na stronie internetowej Konkursu.

4. ETAP III – KONCERT FINAŁOWY

1) Koncert Finałowy odbędzie się 7 września 2019 r. w Łodzi z udziałem publiczności.

2) Finaliści występując w kolejności losowej prezentują utwór, który przygotowywali po eliminacjach.

3). Jury konkursu drogą głosowania wskazuje zwycięzców przyznając I, II i III miejsce.

4) Przewidziana jest Nagroda Publiczności, która przyznana zostanie Finaliście w drodze głosowania osób obecnych na widowni.

5) Na zakończenie koncertu finałowego Organizator ogłasza nazwiska Laureatów.

§5 NAGRODY

1. Organizator przewiduje następujące nagrody:

a) dla każdego Finalisty: 500 PLN

b) dla finalisty, który zajmie 3 miejsce: 1000 PLN

c) dla finalisty, który zajmie 2 miejsce: 2000 PLN

d) dla finalisty, który zajmie 1 miejsce: 3000 PLN

e) Nagroda Publiczności: 1000 PLN

2. Organizator przewiduje poszerzenie puli nagród podczas trwania Konkursu.

§6 FINALIŚCI

1. Finaliści Konkursu zostaną zaproszeni przez Organizatora do udziału w dalszej części projektu polegającej na odbyciu trasy koncertowej, podczas której wykonają polskie utwory muzyczne. Koncerty będą miały charakter charytatywny. Dochód z tych koncertów Organizator przekaże na ustalony wraz z Laureatami cel charytatywny.

2. Zwycięzca konkursu otrzyma zaproszenie do udziału w następnej edycji jako juror.

§7 INFORMACJE POZOSTAŁE

1. Organizator zapewnia: sprzęt nagłaśniający, mikrofony, oświetlenie.

2. Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie koszty przejazdu i ubezpieczenia na wszystkich etapach Konkursu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotowego Regulaminu. Wszelkie zmiany oraz informacje dot. Konkursu publikowane będą na stronie internetowej www.youcansingit.pl.

4. Kwestie sporne, nieobjęte Regulaminem lub wymagające dodatkowych interpretacji rozstrzyga Organizator.

____________________________________

§1 ORGANIZER

1. A Polish song contest for foreigners „You can sing it! Dasz radę to zaśpiewać!” (named farther as Contest) is organized by the Association „Dom Wschodni – Domus Orientalis „.

2. All information about the Contest is provided by the Association Office in Łódź, ul. Więckowskiego 13 / 12B, e-mail address: kontakt@domwschodni.pl.

§2 PARTICIPANTS OF THE CONTEST

1. Participants in the Competition must be foreigners (persons who do not have Polish citizenship) residing legally in Poland during the Competition who have completed 16 years of age.

2. Minors must present the consent of their parents or legal guardians before joining the Competition.

3. Only soloists participation is accepted in this Competition. The competition does not apply to the performances of vocal and musical bands.

4. During all events related to the Competition, participants should have a document confirming their identity. Minors participate in the Competition accompanied by at least one of the parents or a person indicated by him/her(parent/guardian)

§3 CONDITIONS OF PARTICIPATION

1. The condition of participation in the Competition is registration of the competition participants by the electronic form posted on the website www.youcansingit.pl before the 21st June 2019 and meeting the formal requirements referred to in the Regulations.

2. Sending the application form is considered as the acceptance of the terms of the Regulations and consent to the processing of personal data by the Organizer in accordance with the Law on the Protection of Personal Data dated August 29, 1997 (Journal of Laws No. 133, item 883).

§4 PROGRESS OF THE CONTEST

1. The competition takes place in three stages: eliminations, preparation of the final concert and final concert.

2. STAGE I – ELIMINATIONS

1) The prerequisite for the elimination is sending the application form according to the rules set out in these Regulations.

2) After the registration, the participants must be present at the audition organized in Lodz on 22nd June 2019 (the organizer will inform the participant about the exact hour).

3) During the audition the participant presents one song in polish language and one in his own or any language he wants.

4) The results of the elimination will be announced the 23rd June 2019 and posted on the website www.youcansingit.pl & our other social media outlets.

3. STAGE II – PREPARATION OF THE FINAL CONCERT

1) The Competition Finalists will receive from the Organizer the help needed to prepare the final performance in its entity. That is:

a). we work on the text, its accurate understanding and correct execution with the Polish language teacher,

b). work on song arrangement (voice emission, choreography) with a professional musician,

c). compilation of the accompaniment of the final performance with professional or amateur musicians.

2) The piece presented at the final concert does not have to be the same song that was presented during the elimination. The selection of the arrangement for the final concert will be made on the basis of the arrangements of the participants and accompanying artistic guardians.

3). Work on the final performance will be photographed and filmed. Materials prepared in this way will be posted after each approval of the Finalists on the Competition website.

4. STAGE III – FINAL CONCERT

1) The final concert will take place on September 7, 2019 in Łódź with the participation of the audience.

2) The finalists appearing in random order present the song they have been preparing after the qualifying.

3). The competition’s Jury points to the winners by awarding 1st, 2nd and 3rd place.

4) The Audience Award is foreseen, which will be awarded to the winner by voting done by the persons present in the audience.

5) At the end of the final concert, the Organizer announces the names of the Winners.

§5 AWARDS
 

1. The organizer provides the following prizes:

a) for each Finalist: 500 PLN

b) for the finalist who will take third place: PLN 1000

c) for the finalist, who will take the second place: PLN 2,000

d) for the finalist who will occupy 1st place: 3000 PLN

e) Audience Award: PLN 1,000

2. The organizer expects to expand the prize pool during the Competition.

§6 FINALISTS
 

1. The finalists of the Contest will be invited by the Organizer to participate in the further part of the project consisting in performing a concert tour during which they will perform Polish music. The concerts will have a charitable character. Income from these concerts will be donated by the Organizer to the charity established together with the Laureates.

2. The winner of the competition will receive an invitation to participate in the next edition as a juror.

§7 OTHER INFORMATION

1. The organizer provides: sound equipment, microphones, lighting.

2. Participants cover their own travel and insurance costs at all stages of the Competition.

3. The organizer reserves the right to change the subject Regulations. All changes and information about the Contest will be published on the website www.youcansingit.pl and will be gotten across to you throught other social media platforms like ( instagram, facebook, twitter, and so on)

4. Disputes, not covered by the Regulations or requiring additional interpretations shall be settled by the Organizer.