§1 ORGANIZATOR

1. Konkurs polskiej piosenki dla cudzoziemców „You can sing it! Dasz radę to zaśpiewać”, zwany dalej Konkursem organizowany jest przez Stowarzyszenie „Dom Wschodni – Domus Orientalis”, zwanego dalej Organizatorem.
2. Wszelkich informacji na temat Konkursu udziela Biuro Stowarzyszenia w Łodzi, ul. Więckowskiego 13, tel.: 690 276 366, adres e-mail: kontakt@domwschodni.pl.

§2 UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być cudzoziemcy (osoby nieposiadające polskiego obywatelstwa) przebywający legalnie w Polsce podczas trwania Konkursu, którzy ukończyli 16 rok życia.
2. Osoby niepełnoletnie przed przystąpieniem do Konkursu muszą okazać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.
3. W Konkursie biorą udział tylko i wyłącznie soliści i solistki. Konkurs nie dotyczy występów zespołów wokalnych i muzycznych.
4. We wszystkich etapach Konkursu uczestnicy winni posiadać dokument potwierdzający ich tożsamość. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w Konkursie w towarzystwie przynajmniej jednego z rodziców lub osoby przez niego wskazanej.

§3 ZAKRES PREZENTACJI

1. Przedmiotem Konkursu jest prezentacja wokalna utworu muzycznego w języku polskim acapella lub z akompaniamentem (półplayback – wyłącznie na CD – lub akompaniator).
2. Utwór nie może zawierać wulgarnych, dyskryminujących treści oraz elementów promujących używki.

§4 WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie do dnia 6 maja 2017 r. rejestracji uczestnika konkursu, której można dokonać wypełniając elektroniczny formularz zamieszczony na stronie internetowej www.youcansingit.pl lub formularz papierowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz spełnienie wymogów formalnych, o których mowa w przedmiotowym Regulaminie.
2. W przypadku uczestnika niepełnoletniego formularz papierowy musi zostać podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego.
3. Papierowy formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć osobiście lub listownie do dnia 6 maja 2017 r. na adres: Stowarzyszenie „Dom Wschodni – Domus Orientalis”, ul. Więckowskiego 13, Łódź 90-721, (tel. 690 276 366).
4. Papierowy formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej www.youcansingit.pl w formacie .pdf oraz w Biurze Stowarzyszenia w Łodzi, ul. Więckowskiego 13.
5. Dostarczenie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją warunków przedmiotowego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

§5 PRZEBIEG KONKURSU

1. Konkurs odbywa się trójstopniowo: eliminacje, przygotowanie koncertu finałowego i koncert finałowy.
2. ETAP I – ELIMINACJE
1) Prezentacja uczestników zakwalifikowanych do udziału w Konkursie na podstawie złożonych formularzy zgłoszeniowych odbędzie się w dniu 6 maja 2017 r. w lokalu Stowarzyszenia „Dom Wschodni – Domus Orientalis” w Łodzi (ul. Więckowskiego 13) lub w innym wskazanym przez Organizatora miejscu wg programu godzinowego, który udostępniony zostanie na stronie internetowej www.youcansingit.pl w dniu 5 maja 2016 r.
2) W przypadku dużej liczby zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo przeprowadzenia eliminacji w rozbiciu na dwa dni, tj. 6 i 7 maja 2016 r.
3) Uczestnik eliminacji prezentuje jeden, dowolnie wybrany utwór muzyczny w języku polskim acapella lub z akompaniamentem (półplayback – wyłącznie na CD – lub akompaniator). Prezentacja nie powinna być dłuższa niż 7 minut.
4) Płyta CD z podkładem muzycznym musi zostać dostarczona do organizatora w dniu eliminacji. Płyta powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko wykonawcy, nr podkładu na płycie, tytuł utworu, czas trwania nagrania. Organizator nie odpowiada za jakość dostarczonego podkładu muzycznego.
5) Jury konkursowe, w skład którego wejdą przedstawiciele środowiska muzycznego, wyłoni 10 najlepszych wykonawców, zwanych dalej Finalistami, którzy zakwalifikowani zostaną do ścisłego finału Konkursu.
6) Jury konkursowe oceniać będzie:
a) dobór repertuaru (tekstu i muzyki),
b) umiejętności wokalne,
c) ogólny wyraz artystyczny i zaangażowanie: ruch sceniczny, oddanie klimatu piosenki.
7) Jury sporządzi protokół z listą uczestników zakwalifikowanych do finału.
8) Wyniki eliminacji ogłoszone zostaną niezwłocznie po zakończeniu przesłuchań eliminacyjnych oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej www.youcansingit.pl.
3. ETAP II – PRZYGOTOWANIE KONCERTU FINAŁOWEGO
1) Finaliści Konkursu otrzymają od Organizatora pomoc potrzebną do przygotowania finałowego występu w zakresie:
a). pracy nad tekstem, jego dokładnym zrozumieniem i poprawnym wykonaniem z lektorem języka polskiego,
b). pracy nad aranżacją utworu (emisja głosu, choreografia) z profesjonalnym muzykiem,
c). opracowania akompaniamentu finałowego występu z zawodowymi lub amatorskimi muzykami.
2). Utwór prezentowany na koncercie finałowym nie musi być tym samym utworem, który został zaprezentowany podczas eliminacji.
3). Praca nad finałowym występem będzie dokumentowana fotograficznie i filmowana. Opracowane w ten sposób materiały zamieszczane będą po każdorazowym uzyskaniu zgody Finalistów na stronie internetowej Konkursu.
4). Do dnia 4 czerwca 2017 r. każdy z Finalistów dokona przy współpracy z Organizatorem nagrania prezentowanego na Koncercie Finałowym utworu w celu jego publikacji w internecie na stronie www.youcansingit.pl. Od 5 czerwca do 9 czerwca (do godz. 18.00) na podstawie tych nagrań internauci odwiedzający stronę www.youcansingit.pl będą mogli oddać głos na wybranego przez siebie Finalistę Konkursu. Nad organizacją i przebiegiem głosowania w internecie czuwa osoba wskazana przez Organizatora. Po zakończeniu głosowania, według ilości otrzymanych głosów każdy z Finalistów otrzyma od 10 (najwięcej otrzymanych głosów) do 1 punktu (najmniej otrzymanych głosów). Wyniki głosowania internetowego Organizator przekazuje jury Konkursu.
4. ETAP III – KONCERT FINAŁOWY
1) Koncert Finałowy odbędzie się 9 czerwca 2017 r. w Łodzi z udziałem publiczności.
2) Finaliści prezentują utwór, który przygotowywali po eliminacjach i którego nagranie zamieścili w internecie.
3) Finaliści występują w kolejności ustalonej na podstawie ilości punktów uzyskanych w głosowaniu w internecie (od najmniejszej do największej ilości punktów).
4) Po prezentacji wszystkich Finalistów, podczas 20 minutowej przerwy publiczność głosuje na wybranego Finalistę oddając głos na przygotowanej przez Organizatora karcie do głosowania. Według ilości otrzymanych głosów publiczności każdy z Finalistów otrzyma od 10 (najwięcej otrzymanych głosów) do 1 punktu (najmniej otrzymanych głosów). Głosy publiczności zliczają wolontariusze wyznaczeni przez Organizatora, którzy wyniki głosowania przekazują do wiadomości jury.
5) W czasie przerwy jury dokonuje oceny występów finałowych tworząc listę Finalistów według ich oceny: od najlepszego do najgorszego. Według pozycji na tej liście Finaliści otrzymują odpowiednio od 10 (pierwsze miejsce na liście) do 1 punktu (ostatnie miejsce na liście).
6) Ostateczny wynik konkursu otrzymuje się z sumowania punktów przydzielonych na podstawie głosowania w internecie, głosowania publiczności i decyzji jury.
7) Laureatami konkursu zostaje pięciu Finalistów z największą ilością punktów.
8) W przypadku równej ilości punktów ostateczny głos decydujący o znalezieniu się w gronie Laureatów należy do jury.
9) Na zakończenie koncertu finałowego Organizator ogłasza nazwiska Laureatów.

§6 NAGRODY

1. Organizator przewiduje następujące nagrody:
a) dla każdego Finalisty 500 PLN
b) dla finalisty, który zajmie 3 miejsce 1000 PLN
c) dla finalisty, który zajmie 2 miejsce 2000 PLN
d) dla finalisty, który zajmie 1 miejsce 3000 PLN

2. Organizator przewiduje poszerzenie puli nagród podczas trwania Konkursu.

§7 FINALIŚCI

1. Finaliści Konkursu zostaną zaproszeni przez Organizatora do udziału w dalszej części projektu polegającej na odbyciu trasy koncertowej, podczas której wykonają polskie utwory muzyczne. Koncerty będą miały charakter charytatywny. Dochód z tych koncertów Organizator przekaże na ustalony wraz z Laureatami cel charytatywny.
2. Zwycięzca konkursu otrzyma zaproszenie do udziału w następnej edycji jako juror.

§8 INFORMACJE POZOSTAŁE

1. Organizator zapewnia: sprzęt nagłaśniający, mikrofony, możliwość odtworzenia płyt CD, oświetlenie.
2. Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie koszty przejazdu i ubezpieczenia na wszystkich etapach Konkursu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotowego Regulaminu. Wszelkie zmiany oraz informacje dot. Konkursu publikowane będą na stronie internetowej www.youcansingit.pl.
4. Kwestie sporne, nieobjęte Regulaminem lub wymagające dodatkowych interpretacji rozstrzyga Organizator.